Accreditatie

Bij verschillende verenigingen wordt accreditatie aangevraagd voor het HersenletselCongres 2021. Voordat de aanvragen ingediend worden, wordt eerst bepaald of er voldoende animo is voor de betreffende punten. Zie voor de aangevraagde accreditatie hieronder.

Bij aanmelding kunt u aangeven van welke beroepsvereniging of welk register u graag punten zou willen krijgen voor uw deelname aan het congres. Zijn er voldoende geïnteresseerden, dan zal accreditatie bij deze vereniging worden aangevraagd.
Hou deze pagina in de gaten voor de meest recente status van de accreditatie van het HersenletselCongres.
Let op: vermeld daarbij de naam waaronder u bij de beroepsvereniging staat ingeschreven; dat bevordert een snelle toekenning van punten.

Fysiotherapeuten dienen naast hun inschrijfnummer van het KNGF ook hun geboortedatum en hun privé-adres op te geven.

Het valt ons op dat bij bepaalde beroepsgroepen de deelnemers niet de juiste gegevens hebben opgestuurd naar ons zodat we deze niet kunnen verwerken in de accreditatiesystemen! Stuur het nummer waarmee je bij het betreffende register staat ingeschreven en d juist tenaamstelling.

Na afloop van het congres krijgt iedere deelnemer een bewijs van deelname toegestuurd. Daarmee kun je ook zelf de accreditatie aanvragen.

Accreditatie HersenletselCongres 2021

Hieronder vindt u de lijst van beroepsverenigingen waarbij accreditatie wordt aangevraagd voor deelname aan het HersenletselCongres 2021en het aantal punten dat zij toekennen. Er staan al punten ingevuld per beroepsgroep, maar als er "aangevraagd" achter staat zijn dat de punten die vorig jaar zijn toegekend. Pas als de accreditatie is toegekend weten we de feitelijke punten en vermelden dat dan ook meteen.

BEROEPSREGISTERPUNTEN STATUS
Accreditatie Bureau Cluster 1
  - huisartsen, College van accreditatie huisartsenwordt aangevraagd
  - specialisten ouderengeneeskunde, VERENSOwordt aangevraagd
  - artsen voor verstandelijk gehandicapten, NVAVGwordt aangevraagd
  - sociaal geneeskundigen, o.a. bedrijfsartsen (NVAB), jeugdarts, verzekeringsartswordt aangevraagd
ADAP
(Accreditatie Deskundigheids-bevorderende Activiteiten Paramedici):
  - Ergotherapie Nederland (EN)wordt aangevraagd
  - Logopedie (NVLF)wordt aangevraagd
KNGF Fysiotherapeuten:
  -Kwaliteitsdeelwordt aangevraagd
Registerplein:
  - Cliëntondersteunerswordt aangevraagd
  - Maatschappelijk werkwordt aangevraagd
  - GGZ Agogenwordt aangevraagd
  - Sociaal Agogenwordt aangevraagd
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)wordt aangevraagd bij voldoende dln
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:
  - Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenwordt aangevraagd
  - Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenwordt aangevraagd
  - Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenwordt aangevraagd
  - Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningenwordt aangevraagd
  - Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgwordt aangevraagd
Kwaliteitsregister V&VN en register Zorgprofessionals
  - scholing algemeenwordt aangevraagd
Accreditatiebureau FGzP:
- GZ-psychologen, Gedragstherapeuten, Pedagogen en
Systeemtherapeuten
wordt aangevraagd
Eerstelijnspsychologie - NIPwordt aangevraagd bij voldoende dln
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  - herregistratiewordt nog bezien
  - overige takenidem